Stadium IV ALK+ longkanker – een stuk positiever vooruitzicht dan 15 jaar geleden

Volgens cijfers van het National Cancer Institute hadden patiënten met een stadium IV niet-kleincellig longcarcinoom (NSCLC) tussen 1995 en 2001 een beroerde prognose: slechts 2% was na 5 jaar nog in leven. Een nieuwe studie in de Journal of Thoracic Oncology laat een stuk positiever beeld zien, met dank aan de ontwikkeling van doelgerichte therapieën.

In de studie van Pacheco en collega’s van de Universiteit van Colorado werd retrospectief gekeken naar patiënten met stadium IV NSCLC die tussen 2009 en 2017 behandeld werden met een ALK-remmer. Er bleken 110 patiënten geschikt voor inclusie met een ALK-positieve tumor. Van hen was 83% een nooit-roker, en de mediane leeftijd bedroeg 53 jaar. Crizotinib was bij 105 van de patiënten de initiële ALK-remmer. Bij ziekteprogressie werd geswitched naar een andere ALK-remmer zoals brigatinib, alectinib of ceritinib. De mediane follow-up bedroeg 47 maanden.

De mediane overleving vanaf diagnose van stadium IV ALK+ NSCLC bedroeg 81 maanden (6,8 jaar). De overlevingskans werd niet beïnvloed door de aanwezigheid van hersenmetastasen bij diagnose (HR 1,01; p=0,971), of door het jaartal van de diagnose (p=0,887). Wel van invloed was het aantal organen waarin de tumor was gemetastaseerd bij het stellen van de diagnose: HR voor de overlevingskans was 1,49 voor elk additioneel aangedaan orgaan, p=0,0002. Elke aanvullende maand dat er behandeld werd met het chemotherapeuticum pemetrexed gaf een 7% relatieve afname in risico op overlijden.

Evident is dat doelgerichte therapie met ALK-remming de overlevingskansen van patiënten met stadium IV ALK+ NSCLC significant verbeterd heeft.

Eerdere studies lieten een kortere overlevingsduur zien voor deze categorie patiënten die behandeld waren met crizotinib. De auteurs stellen dat dit verschil met de huidige resultaten grotendeels verklaard kan worden doordat in de eerdere studies minder patiënten een switch maakten naar een andere ALK-remmer bij ziekteprogressie onder crizotinib. Ook is nog niet opgehelderd welk chemotherapeuticum het meest effectief is in combinatie met ALK-remming bij patiënten met stadium IV ALK+ NSCLC. In Colorado werd voornamelijk pemetrexed gegeven, hetgeen mogelijk heeft bijgedragen aan de positievere overlevingscijfers in deze studie.

De auteurs concluderen dat de voordelen van doelgerichte therapie onomstotelijk aangetoond zijn en de overlevingskansen voor veel patiënten significant zijn veranderd. Zij hopen dat sommige vormen van NSCLC in de nabije toekomst eerder een chronische aandoening worden dan een terminale ziekte.

Door: Judith Cohen

Bron: Pacheco JM et al. Natural history and factors associated with overall survival in stage IV ALK rearranged non-small-cell lung cancer. Journal of Thoracic Oncology 2018. Epub ahead of print

Link naar artikel